Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXXI sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 29 listopada 2023 roku o godz. 9:00 w sali Kurlandzkiej Żagańskiego Pałacu Kultury.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miasta Żagań z dnia 27.10.2023 r. oraz protokołu z LXX sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Żagań z dnia 07.11.2023 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  7. Informacja na temat projektu budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na 2024 rok.
  8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
  9. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

d) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

e) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

f) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

g) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Chocim na Ukrainie.

h) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

i) w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

j) w sprawie zmiany Uchwały nr LXIII/415/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2023.

k) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żagań nr LXV/435/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2023.

l) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żagań nr LXVII/464/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2023.

m) w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

n) zmieniająca uchwałę Nr LXVIII/481/2023 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.