Informujemy, że zarządzeniem nr 82/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa wyżej, nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach:

Zarządzenie nr 82/2024

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania