Burmistrz Miasta Żagań informuje, że od 24 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku można składać wnioski o stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz w sporcie dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim. Stypendium przyznawane jest na wniosek dyrektora szkoły lub na wniosek rodzica. Wniosek należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 157/2022 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2022 r. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Uchwała

Wniosek