Wraz z kolejną odsłoną Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim zwiększamy pulę środków, którą oddajemy do dyspozycji mieszkańców. Do zagospodarowania jest 716 tys. złotych591 tys. na zadania inwestycyjne oraz 125 tys. na zadania nieinwestycyjne. Budżet całkowity jednego zadania nie może przekroczyć 300 tys. zł w przypadku zadania inwestycyjnego lub 60 tys. zł w przypadku zadania nieinwestycyjnego.

Do 5 lipca 2024 roku czekamy na Państwa propozycje i pomysły, zgłoszone przez stronę www.zagan.konsultacjejst.pl lub w formie papierowej na specjalnym formularzu dostępnym tutaj.

Jak zgłosić projekt?
1) Wymyśl zadanie, które ma być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku.
2) Zbierz podpisy mieszkańców Żagania na liście poparcia Twojego projektu (Załącznik Nr 2). Każdy zgłoszony projekt musi być poparty przez co najmniej 15 osób, przy czym osoba zgłaszająca projekt jest jednocześnie osobą go popierającą.
3) Złóż projekt z załączoną listą poparcia poprzez stronę https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski lub przekaż osobiście albo wyślij pocztą na adres Urzędu Miasta Żagań – Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań z dopiskiem “Budżet Obywatelski 2025” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żagań).

Projekt zgłoszony w ramach żagańskiego budżetu obywatelskiego powinien:
– być poparty przynajmniej przez 15 osób (przy czym każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć tylko jeden projekt),
– mieć charakter inwestycyjny (nowa inwestycja, modernizacja, rozbudowa, remont lub zakup wyposażenia) lub nieinwestycyjny (wydarzenie o charakterze: kulturalnym, sportowym, edukacyjnym lub innym),
– być zaplanowany do realizacji na terenie będącym wyłączną własnością Gminy.

Wnioski o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Żagań o statusie miejskim na 2025 rok można składać w terminie od 17.06.2024 do 05.07.2024. Głosowanie odbędzie się w dniach 02.09.2024-16.09.2024 w formie elektronicznej lub papierowej.

Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań inwestycyjnych lub nieinwestycyjnych, które mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy. W skrócie oznacza to, że:
* mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji,
* propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie,
* najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim?
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Żagania. W przypadku, gdy wnioskodawcą zadania lub popierającym zadanie jest osoba małoletnia lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności cywilnoprawnych, do wniosku dołączyć należy zgodę opiekuna prawnego.

Jakie zadania mogą być finansowane z żagańskiego budżetu obywatelskiego?
Do budżetu mogą być zgłaszane zadania o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym.
Ważne, aby zgłaszane pomysły dało się zrealizować w ciągu 2025 roku (od opracowania dokumentacji projektowej do zakończenia inwestycji lub zadania nieinwestycyjnego) oraz by należały one do zadań własnych gminy i były zaplanowane do realizacji na terenie będącym wyłączną własnością Gminy.
Uwaga! Zgłaszane projekty będące zadaniami inwestycyjnymi nie mogą być realizowane na terenie będącym w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej Gminy Żagań o statusie miejskim (Uchwała nr II/6/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2024 r.).

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:
– które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
– które nie są ogólnodostępne, tzn. z efektów realizacji zadania nie może korzystać ogół mieszkańców Miasta lub różne grupy odbiorców,
– które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.,
– których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwoty: 300 tys. zł – w przypadku zadania inwestycyjnego, 60 tys. zł – w przypadku zadania nieinwestycyjnego,
które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
– które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
– które są etapem lub elementem realizacji innego projektu, remontu, bądź budowy dróg,
budowy parkingu powyżej 6 miejsc parkingowych,
– polegające m.in. na remoncie lub wyposażeniu budynków i pomieszczeń jednostek oświatowych Gminy Żagań o statusie miejskim (tj.: żłobków, przedszkoli i szkół),
– nienależące do zadań własnych gminy,
– których realizacja nie jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

Nad zadaniami, które przejdą pomyślnie proces weryfikacji formalnej i merytorycznej, będziemy głosować w terminie od 2 do 16 września. Do 29 października poznamy wyniki decyzji mieszkańców i zadania, które wpisane zostaną do budżetu miasta na rok 2025.

Dokumenty i formularze do pobrania:
a) Uchwała nr LXXV.552.2024 z dnia 28_03_2024 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok
b) Uchwała nr II 6 2024 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok
c) Harmonogram Budżetu Obywatelskiego
d) Wniosek o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim
e) Lista poparcia dla zadania
f) Zgoda opiekuna prawnego