Rostrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego!

Zarządzenie Nr 179/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania...

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie odstąpienia...

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim.

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie ustalenia...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2013 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie dokonania...

Projekt uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości komunalnej na nieruchomość Skarbu Państwa.

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie udzielenia...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dniac 28. 06. 2013 roku znak Pa. 366/13 na uchwałę...

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 11 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie zmiany...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie zmiany...

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 - 2024

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/79/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia...