27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie powołania stałych...

Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Żagań

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie powołania Komisji...

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żagań

Pismo Burmistrza dot. wprowdzenia projektów uchwał do porządku obrad sesji...

Pismo Burmistrza dotyczące wprowdzenia projektów uchwał do porządku obrad sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2013 r.

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie powołania Komisji...

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących...

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań

Konkurs ogłoszony!

Zarządzenie Nr 155/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,...

XLIII Sesja Rady Miasta Żagań – 27 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz....

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu...

Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i...

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2012 rok

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie absolutorium dla...

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań za 2012 rok