27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/103/2012...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/103/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty...

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim

27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej

4. 04. 2014 – projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu...

Projekt uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 14 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z...

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z...

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014-2025

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta...

Zarządzenie Nr 301/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014...

18 lipca 2014 – projekty uchwał na LXIV nadzwyczajną sesję Rady...

Projekty uchwał:1. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim2. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej ...

24 czerwca 2013 – projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu