Wydawanie dowodów osobistych osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne i obłożnie chore, które nie mogą osobiście zgłosić się do Urzędu Miasta w celu złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego po powiadomieniu o tym fakcie pracowników Wydziału Dowodów Osobistych są obsługiwani w miejscu swojego zamieszkania. Urzędnik przywiezie wniosek do wypełnienia.

Tel. kontaktowy do Wydziału (68) 4771057

Odbiór dowodu osobistego odbywa się w analogiczny sposób. W umówionym terminie urzędnik przywozi nowy dowód osobisty lub odbiór dowodu osobistego następuje za pośrednictwem pełnomocnika zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1464).

Ważne!!! O sposobie odbioru dowodu osobistego należy poinformować urzędnika przed odbiorem przez niego dokumentów na nowy dowód.

UWAGA!!! W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę. Jednocześnie poucza się wnioskodawcę o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego.

Podpis
Jeżeli osoba, z uwagi na zły stan zdrowia, nie może podpisać się na wniosku o wydanie dowodu osobistego, pracownik organu gminy przyjmujący wniosek umieszcza adnotację stwierdzającą przyczynę braku podpisu. W takim przypadku w dowodzie osobistym rubryka przeznaczona na podpis posiadacza dokumentu będzie pusta.

Zdjęcie

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.