RODZINA 500+

CZYM JEST PROGRAM RODZINA 500+

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodziny z dochodem na osobę poniżej 800 zł netto, lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.

WNIOSEK

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Druki wniosku można pobrać w Wydziale Świadczeń Społecznych pok. 107 (Pałac Książęcy, parter, lewe skrzydło), w Punkcie Informacji Urzędu Miasta (Pl. Słowiański 17, parter) oraz we wszystkich żagańskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkolach, a także w siedzibach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ul. Miodowa 23), Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Pstrowskiego 3). Wniosek można również pobrać z naszej strony internetowej www.urzadmiasta.zagan.pl w zakładce „Rodzina 500+”.

Uwaga! Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 września 2017r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016r.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się w Wydziale Świadczeń Społecznych żagańskiego Urzędu Miasta, który mieści się w Pałacu Książęcym. W miesiącu kwietniu br. wniosek można złożyć w w sali 134 (przy Holu Turkusowym) w Pałacu Książęcym w Żaganiu, codziennie w dni robocze. Poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30 – 15:30, wtorki w godz. 7:30 – 17:00, a piątki w godz. 7:30 – 14:00. Telefon 68 477 10 66.

Ważne! Dodatkowo w okresie od 1. do 8. kwietnia br. wnioski będzie można składać codziennie w dni robocze w godz. 16:00 – 19:00 w wyznaczonych miejscach w placówkach szkolnych (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wesoła 38, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Szkolna 42, Zespół Szkół nr 1 ul. Żarska 1, Zespół Szkół nr 2 ul. Nocznickiego 18) oraz w Wydziale Świadczeń Społecznych pok. 107 (Pałac Książęcy, parter, lewe skrzydło).

Od maja br. wnioski będą przyjmowane w pok. 107 (Pałac Książęcy, parter, lewe skrzydło) codziennie w dni robocze. Poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30 – 15:30, wtorki w godz. 7:30 – 17:00, a piątki w godz. 7:30 – 14:00. Telefon 68 477 10 81. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , a także www.epuap.gov.pl. UWAGA! Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko (ze względuna obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe) będzie musiał dołączyć do wniosku:

 • oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
 • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochoduw przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Przy składaniu wniosku elektronicznego dokumenty będą mogły być dołączone jako elektroniczne załączniki. W szczególnych przypadkach gmina będzie mogła prosić o dodatkowe dokumentylub oświadczenia.

TERMINY I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Uwaga! Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, to świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu programu, to decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpido końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

WYPŁATA ŚRODKÓW

Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziny: przelewem na konto lub w gotówce.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANA PYTANIA

Kogo dotyczy?

Kogo dotyczy? Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 1)matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka; 2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka); Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2 do ukończenia przez dziecko 18 roku życia . Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł na dziecko. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; 3) pełnoletnie dziecko jest uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; 4) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby pozostającej pod opieką opiekuna prawnego nie przekracza kwoty 800,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby pozostającej pod opieką opiekuna prawnego nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Co przygotować?

Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia wychowawczego – w przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny (oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych oraz zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy);
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa);
 3. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu: a) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu b) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzający okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, c) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 4. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin;
 5. zaświadczenie od komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności ściągania alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Pozostałe dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód (w przypadku osoby stanu cywilnego: rozwiedziony/rozwiedziona) lub separację;
 2. wyrok sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym o przysposobienie dziecka,.
 4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalania prawa do świadczenia wychowawczego

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 2. Oświadczenia dołączone do powyższego wniosku. Formularze dostępne są w Wydziale Świadczeń Społecznych, który znajduje się w Pałacu Książęcym w pok.107

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek  i oświadczenia załączone do wniosku  wypełnij w części  dotyczącej Twojej rodziny.

Ile muszę zapłacić?

Nie pobiera się opłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek  złóż   w  Urzędzie  Miasta Żagań w Wydziale Świadczeń Społecznych, który znajduje się  w Pałacu Książęcym  w pok. 107 (Żagań, ul.  Szprotawska  4)  w godzinach :

 • wtorek:  730 – 1700
 • piątek:   730 – 1400
 • poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530.

Kiedy złożyć dokumenty?

Kiedy złożyć dokumenty? 1. Świadczenia wychowawcze przyznawane są na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września roku następnego. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r. 2. W trakcie okresu świadczeniowego wnioski można składać w dowolnym okresie. 3. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy należy składać od dnia 1 sierpnia. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. 5. W przypadku wniosków złożonych w okresie od dnia 1 września do 31 października , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. .

Co zrobi urząd?

 1. Urząd rozpatrzy Twój wniosek.
 2. W przypadku braku dokumentów niezbędnych do wydania decyzji wezwie Cię do uzupełnienia tych dokumentów.
 3. Urząd wyda decyzję  o przyznaniu świadczenia wychowawczego  lub  o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego.

Jaki jest czas realizacji?

Decyzja zostanie wydana  w okresie jednego miesiąca od dnia złożenia  prawidłowo  wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Decyzje w sprawie wniosków złożonych w okresie od 1 kwietnia 2016 r. od 1 lipca 2016 r. włącznie zostaną wydane w okresie trzech miesięcy od daty złożenia wniosków.

Jak się odwołać?

Odwołanie wnosisz do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  (65-048 Zielona Góra, ul. Al. Niepodległości 7)  za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Informacje dodatkowe

W przypadku nie dostarczenia w terminie  niezbędnych dokumentów wniosek o ustalenie prawa do zasiłku i dodatków do zasiłku  pozostanie bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.  poz. 23);
 2.  Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. 2016 r.  poz. 195).