Strona główna NASZE MIASTO ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA

ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA

Na terenie miasta Żagań opiekę zdrowotną sprawuje 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach filia w Żaganiu przy ul. Żelaznej 1.

Obecnie zakład jest wieloprofilową instytucją medyczną z zasobem 12 oddziałów, 6 pododdziałów szpitalnych w Żarach oraz 7 oddziałów i 2 pododdziałów w żagańskim szpitalu, ponadto szpital dysponuje specjalistycznymi poradniami lekarskimi, szeroką bazą diagnostyczną oraz gabinetami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

ODDZIAŁY
PORADNIE
PRACOWNIE

Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu jest jednostką organizacyjną realizującą zadania pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Na terenie miasta działają świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Świetlice działają przy:

  1. Parafii Rzymskokatolickiej WNMP w Żaganiu,
  2. PZ Caritas przy parafii p.w. św. Józefa w Żaganiu,
  3. PZ Caritas przy parafii NNMP w Żaganiu.

Lista placówek medycznych i opiekuńczych na terenie Żagania