23 czerwca 2016 roku odbyła się XXIV sesja Rady Miasta Żagań, w trakcie której Rada Miasta po zapoznaniu się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żagań sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Żagań za 2015 rok. Skarbnik Miasta odczytała sprawozdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie opiniujące sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku. Przedłożone sprawozdanie zgodne jest z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Dziękując za wyrażone dzisiaj poparcie Burmistrz Daniel Marchewka podziękował radnym za pomoc w realizacji podjętych w 2015 roku zamierzeń i zadań. Jeżeli spojrzymy na mapę Polski i kondycję innych gmin, możemy życzyć innym samorządom naszej formy. Dochody zrealizowaliśmy na poziomie 101 procent, natomiast wydatki w 96 procentach. 15 milionów 800 tysięcy złotych zobowiązań kredytowych, które posiada gmina stanowi zaledwie 20 % budżetu na 60 % ustawowo możliwych, co daje miastu ogromne szanse na inwestycje – przypomniał Daniel Marchewka. – Życzę innym gminom kończenia roku obrachunkowego z nadwyżką budżetową, tak jak Żagań. Nasz wynik to 1 092 000 złotych nadwyżki. Włodarz miasta dziękując Radzie Miasta za absolutorium, podziękował za pracę wszystkim swoim współpracownikom, szczególnie Pani Teresie Łapczyńskiej, Skarbnikowi Miasta, pracownikom Urzędu Miasta, pracownikom jednostek podległych oraz spółek miejskich.

W trakcie XXIV sesji radni wysłuchali również sprawozdania z działalności spółki ŻWiK, której Prezes Andrzej Pilimon przypomniał, iż spółka powołana została w celu zbiorowego zaopatrywania mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. Przychody spółki wyniosły w 2015 roku prawie 15 milionów złotych, 7 milionów złotych przeznaczone zostało na inwestycje. ŻWiK zakończył w roku ubiegłym budowę kolektora ogólnospławnego. W roku 2016 spółka rozpoczęła modernizację stacji uzdatniania wody, z uwagi na co woda w niektórych gospodarstwach domowych w mieście utraciła przejrzystość. Prezes Andrzej Pilimon wyjaśnił, iż woda jest na bieżąco badana, jej stan bakteriologiczny jest stale kontrolowany. Kolor wody wynika z braku poddawania jej procesom natleniania z uwagi na odcięcie w ramach procesu stacji uzdatniania wody – inwestycji niezbędnej z uwagi na stan obiektu. Około 2 miesiące po uruchomieniu stacji ureguluje się ciśnienie wody oraz jej stan – zapewnił prezes. Burmistrz podziękował Andrzejowi Pilimonowi za aktywność i ochronę prowadzonych przez spółkę inwestycji, dzięki czemu nie doszło do zwrotu dofinansowania w wysokości 9 milionów złotych. Włodarz miasta przypomniał, że również infrastruktura podziemna w Żaganiu wymaga wymiany – w centrum miasta jest ona bowiem jeszcze przedwojenna…

W trakcie dzisiejszej sesji Rada Miasta podjęła również uchwałę w sprawie “Budżetu Obywatelskiego ” na 2017 rok, w sprawie Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim, przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Żagania na lata 2016-2022, udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Józefa w Żaganiu, uchwalono Regulamin dofinansowania ze środków budżety gminy na zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Żagania oraz powołano nowego przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej, którym wybrany został Grzegorz Kuźniar.