Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że XLVII sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się w środę  29 czerwca 2022 roku o godz. 10:00, w Żagańskim Pałacu Kultury, w sali Kryształowej.

 Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 27.05.2022 r.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  6. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta Żagania” – Pan Kazimierz Poprawski.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta Żagania” – Pani Halina Dobrakowska.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta Żagania” – Pani Maria Piątek.
  10. Wręczenie medali „Zasłużony dla Miasta Żagania”:

– Pan Kazimierz Poprawski

– Pani Halina Dobrakowska.

– Pani Maria Piątek.

11. Uhonorowanie tytułem Ambasador Miasta Żagania Pana Aleksandra Bortnowskiego.

12. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za 2021 rok:

– opinie Komisji Stałych, wystąpienia mieszkańców, wystąpienia radnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Żagań wotum zaufania.

14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2021 rok.

15. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żagań o statusie miejskim.

16. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.

17. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2021 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2021 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań za 2021 rok.

20. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

c) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

d) w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2022.

e) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2022/2023.

f) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zamknięcie sesji.