Strefa Asnyka w Żaganiu

Na sprzedaż wyznaczono pięć nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. 16 marca odbędą się przetargi, w ramach których będzie można nabyć atrakcyjne tereny inwestycyjne wchodzące w skład strefy gospodarczej przy ul. Asnyka, a także działki położone przy ul. Sosnowej, Skarbowej oraz w ścisłym centrum miasta.

Pierwszą z oferowanych nieruchomości jest licząca 1,3040 ha nieruchomość gruntowa zlokalizowana w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu. Niezabudowany grunt o numerze ewidencyjnym 1965/24 położony jest w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość jest bezpośrednio skomunikowana z obwodnicą miejską – dojazd odbywa się drogą przystosowaną do ruchu ciężkiego. Dostępność do infrastruktury technicznej jest dobra – przy zachodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna oraz wodna. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych do nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Wielkość powierzchni zabudowy może wynieść nie więcej niż 70% pow. działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30%. Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji (nieprzekraczająca 15 m), szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m.

Cena wywoławcza wynosi 466.000,00 zł. Przetarg odbędzie się 16 marca 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 46.600,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 12 marca 2021 r.

Kolejny z terenów wyznaczonych na sprzedaż również zlokalizowany jest w gospodarczej strefie przy ul. Asnyka w Żaganiu – to zarazem największa z dostępnych nieruchomości. Jej łączna powierzchnia wynosi 2.997 ha i składa się z działek o następujących numerach ewidencyjnych: 1982/15, 1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, 1974/7, 1975/16. Grunt jest niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Od północno–wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), z którą nieruchomość jest skomunikowana – dojazd odbywa się drogą przystosowaną do ruchu ciężkiego. Dostępność do infrastruktury technicznej jest dobra – przy północnej granicy przebiegają sieci kanalizacyjna oraz wodna. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych do nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo–produkcyjną. Dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy wynosi nie więcej niż 70% pow. działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30%. Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji (nieprzekraczająca 15 m), szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.080.000,00 zł. Przetarg odbędzie się 16 marca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 108.000,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 12 marca 2021 r.

Burmistrz Miasta Żagań ogłosił również drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1122, o powierzchni 0,2741 ha, położonej w centrum miasta w kwartale ulic Długiej, Brackiej i Keplera, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelkie prace inwestorskie wymagają uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Dostęp do nieruchomości z ulic Długiej, Brackiej i Keplera – wymaga uzgodnienia i wykonania bezpośrednich zjazdów. W południowo-zachodnim narożniku nieruchomości usytuowana linia gazowa; w południowej, południowo-wschodniej oraz północnej części nieruchomości znajduje się linia energetyczna; w północnej części nieruchomości, znajduje się linia wodna. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr LVIII/92/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. i oznaczona jest symbolem MS3, oznaczającego tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, budynki użyteczności publicznej oraz skwery i tereny zielone.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 950.000,00 zł. Przetarg odbędzie się 16 marca 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 95.000 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 12 marca 2021 r.

Kolejnym terenem przeznaczonym na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,4950 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym 911/1, położona przy ul. Skarbowej w Żaganiu w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej (szkoły podstawowej, ośrodka szkolno-wychowawczego, Urzędu Skarbowego) oraz zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. Od południowej i wschodniej części graniczy z terenem szkoły, od zachodniej strony z ul. Skarbową, od północy z ogrodami działkowymi. Teren nieruchomości jest równy, częściowo zadrzewiony, na części działki graniczącej z terenem szkoły znajduje się plac manewrowy do nauki jazdy na rowerze. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łąk Staromiejskich” przyjętego Uchwałą nr X/49/2007 Rady Miasta Żagań z dnia 31 maja 2007 r. i oznaczona jest symbolem 2U, dla którego ustala się przeznaczenie pod zabudowę usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.100 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 16 marca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 110.000 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 12 marca 2021 r.

Ostatnią z oferowanych nieruchomości jest grunt o powierzchni 4065 m2, oznaczony numerem ewidencyjnym 1488/1, położony przy ul. Sosnowej w Żaganiu. Teren ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, a jego powierzchnia jest płaska, porośnięta nielicznymi drzewami oraz krzewami. Dojazd do nieruchomości możliwy drogą o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, kompleks garaży, parkingi oraz tereny leśne. Sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych oraz w nieruchomościach sąsiednich. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 1MWU30 oznaczającym tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych z dopuszczeniem budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 610,000,00 zł. Przetarg odbędzie się 16 marca 2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 61.000 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 12 marca 2021 r.

 

Więcej informacji na temat aktualnych przetargów na nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 35.

 

Szczegółowe informacje na temat żagańskich terenów inwestycyjnych dostępne są na stronie invest.zagan.pl.