Strona główna BIZNES I GOSPODARKA INWESTYCJE MIEJSKIE Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu

Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu

Zadaniem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Żaganiu. Udział w projekcie wzięła: PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 4, PSP nr 5, PSP nr 7.

Projekt skierowany był do uczniów klas I-III i polegał na zapewnieniu edukacji uczniów w zakresie niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, a także nauka szacunku do odmienności i różnic.

 • Celem projektu było:
 • Zapewnienie każdemu dziecku, objętego wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
 • Stworzenie warunków w szkołach, objętych wsparciem, umożliwiających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie szkół w niezbędne materiały dydaktyczne,
 • Zminimalizowanie trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III szkół w Żaganiu,
 • Zwiększenie dostępności i pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom,
 • Cele projektu były realizowane poprzez:
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane w szkołach objętych projektem,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobyciu umiejętnościami matematycznymi,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukację dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • gimnastykę korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • zajęcia rozwijające, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • warsztaty uczące wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikania przemocy,
 • Doposażenie bazy dydaktycznej poprzez zakup:
 • tablic multimedialnych,
 • plansz i tablic edukacyjnych,
 • gier dydaktycznych,
 • artykułów szkolnych niezbędnych do realizacji planowanych zajęć

Wkład własny w projekcie wyniósł 0 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 246 5000 co stanowiło 100% wartości projektu.