KULTURA

Na terenie miasta funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie miasta zajmuje się Centrum Kultury w Żaganiu zlokalizowane w obiekcie Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4. Do podstawowych zadań instytucji należą:

 • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę;
 • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
 • tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Zadania te Centrum Kultury realizuje poprzez:

 • imprezy kulturalne: koncerty, spektakle teatralne, prezentacje, widowiska i wystawy;
 • imprezy plenerowe;
 • warsztaty okolicznościowe;
 • prezentacje dorobku amatorskiego ruchu artystycznego;
 • kluby i sekcje zainteresowań;
 • różnorodne animacje kulturalne, np.: cykliczne konkursy, przeglądy, itp.

Bazą dla wyżej wymienionej instytucji jest zabytkowy pałac z oranżerią i parkiem (jedna z najwspanialszych rezydencji barokowych w Polsce), zlokalizowany na terenie o powierzchni 15,35ha. Przy CK funkcjonują liczne zespoły i sekcje zainteresowań. Prowadzone przez Centrum koła zainteresowań skupiają aktywnych kulturalnie mieszkańców Żagania, a poziom prezentowanych działań artystycznych wykracza po za ramy ruchu amatorskiego jak w przypadku działań teatralnych czy muzycznych.

Do najpopularniejszych sekcji zainteresowań należą:

 • dziecięca sekcja plastyczna;
 • zespoły muzyczne;
 • sekcja tańca hip hop;
 • zespół tańca break dance;
 • sekcja CAPOEIRY;
 • studio piosenki;
 • chór „Pod różą”;
 • a także działające poza Centrum Kultury: – szkoła tańca „Alex”; – orkiestra „Jeunnesse Musicales” przy Szkole Muzycznej; – teatrzyk „Coś nowego” przy Gimnazjum nr 1.

Przy Centrum Kultury funkcjonuje również Uniwersytet III Wieku. Oferta kierowana jest do emerytów, rencistów, osób na zasiłkach przedemerytalnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 55 lat. Słuchacze UTW mogą uczestniczyć w zajęciach nauki języków obcych, gimnastyce, informatyce, kursie tańca oraz zajęciach artystycznych. Słuchacze wyjeżdżają na wycieczki, organizują wystawy, spotkania poetyckie i imprezy okolicznościowe. Zaangażowani w prace sekcji młodzi artyści są często laureatami konkursów i przeglądów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Żagański Pałac Kultury aktywnie uczestniczy w działaniach integrujących lokalne środowisko biorąc udział w różnych projektach i przedsięwzięciach.

Uzupełniającą częścią lokalnych instytucji kultury są również:

 • Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych (ul. Lotników Alianckich 6);
 • Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Szprotawska 4);
 • Biblioteka Pedagogiczna (ul. Dworcowa 4);
 • Kino „Pałac” (ul. Szprotawska 4)

Jedną z najbardziej znanych placówek kulturalnych w Żaganiu jest Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Muzeum mieści się na terenach po byłych obozach jenieckich „Stalag VIII C” i Stalag „Luft III”. Tereny obozowe to rozległy obszar na powierzchni około 6km², zlokalizowany w południowej części miasta przy ul. Lotników Alianckich 6, na którym znajdują się pozostałości infrastruktury obozowej z czasów II Wojny Światowej. W budynku muzeum prezentowana jest ekspozycja stała dotycząca problematyki obozów jenieckich funkcjonujących w Żaganiu podczas II Wojny Światowej. Prezentowane są także monotematyczne wystawy czasowe związane z regionem lub zagadnieniami obozowymi. Ponadto Muzeum organizuje wiele cyklicznych uroczystości i przy tej okazji ściśle współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta Żagań.

W Pałacu książęcym funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy. Miejska Biblioteka Publiczna w Żaganiu posiada księgozbiór liczony na blisko 120 tysięcy woluminów. Korzysta z niej rocznie ponad 6 tysięcy czytelników. Ze wskaźników statystycznych wynika, że dostępność do podstawowych instytucji kulturalnych (za wyjątkiem bibliotek) jest w Żaganiu korzystniejsza od porównywanych jednostek. Z usług kultury wyższego rzędu (np.: teatry, opery, galerie, wystawy, itp.) mieszkańcy Żagania korzystają poza jej granicami, głównie w Zielonej Górze.