Strona główna BIZNES I GOSPODARKA INWESTYCJE MIEJSKIE Znam, wiem, potrafię – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów PSP 3 oraz PSP 4 w Żaganiu

Znam, wiem, potrafię – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów PSP 3 oraz PSP 4 w Żaganiu

Projekt skierowany był do uczniów PSP nr 3 oraz PSP 4. Polegał na wyrównaniu szans uczniów, zlikwidowaniu problemów wynikających z braku dostępności do kompleksowej oferty edukacyjnej dla uczniów opóźnionych w nauce oraz uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach projektu zostały rozwiązane problemy takie jak:

 • utrudniony kontakt ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą),
 • trudności uczniów w nauce – brak umiejętności oraz nawyku samodzielnego zdobywania i wykorzystywania wiedzy,
 • brak możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności ze względu na niedostępną ofertę,
 • przedwczesne wypadnięcie z systemu oświaty uczniów z największymi problemami w nauce,
 • brak pomysłu na swoją ścieżkę zawodową uczniów w klasach IV-V,
 • nieumiejętność kształtowania partnerskich relacji między płciami na zasadzie wzajemnego       szacunku oraz równych praw i obowiązków,
 • niski wskaźnik edukacji integracyjnej uczniów niepełnosprawnych.

Głównymi celami projektu było:

 • Zniwelowanie dysproporcji rozwinięcia uzdolnień edukacyjnych u 62 uczniów PSP 3 i PSP 4 w Żaganiu poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami
 • Wyrównanie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży zagrożonych niepowodzeniem po przekroczeniu progu edukacji oraz przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty
 • Rozwój zainteresowań i kluczowych umiejętności uzdolnionych uczniów z ubogich rodzin oraz zwiększenie ich szans edukacyjnych i życiowych,
 • Wparcie edukacji integracyjnej uczniów niepełnosprawnych oraz wzmocnienie ich udziału w środowisku szkolnym,
 • Eliminacja dysproporcji rozwojowych uczniów dotkniętych dysfunkcjami psycho-fizycznymi i środowiskowymi
 • Wzrost zdolności świadomego i efektywnego planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

W ramach projektu przeprowadzono:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
  • matematyki,
  • języka polskiego,
  • języka niemieckiego oraz angielskiego
 • Zajęcia kompetencji kluczowych:
  • Matematyka,
  • Fizyka (z elementami astronomii)
  • Chemia przy użyciu nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych
 • Zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych
 • Opiekę pedagogiczno-psychologiczną
 • Szkolny ośrodek kariery
 • Wyjazdy edukacyjne

Wkład własny w projekcie wyniósł 0 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 183 522 zł co stanowiło 100% wartości projektu