ROZWÓJ MIASTA

Jednym z najważniejszych celów rozwojowych Żagania jest budowanie pozycji regionu atrakcyjnego dla inwestycji zewnętrznych i wewnętrznych oraz korzystającego z wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.

Szansą na rozwój miasta Żagań jest inteligentne gospodarowanie i pomnażanie lokalnych zasobów (potencjałów) oraz umiejętne korzystanie z atrakcyjnego położenia gminy w Żagańsko-Żarskim Obszarze Funkcjonalnym. Potrzebne są również inwestycje, podnoszące wewnętrzną i zewnętrzną dostępność komunikacyjną gminy, która stanowi jedną z podstawowych determinant rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Turystyka, rekreacja, zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozwój turystyki i rekreacji w Żaganiu powinien bazować na naturalnych przewagach regionu, takich jak historia i tradycja Księstwa Żagańskiego, atrakcyjnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz dobrym stanie środowiska naturalnego, bogactwie dziedzictwa kulturowego i religijnego (m.in. Pałac Książęcy, Zespół Poklasztorny Augustianów). Do zasobów kulturalnych i turystycznych należą instytucje kultury czy obiekty sportowo-rekreacyjne (Kompleks Arena Żagań), które z uwagi na swoje unikalne cechy i sposób funkcjonowania mogą być chętniej wybierane na rynku. Do stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej w regionie w tym obszarze potrzebni są kreatywni mieszkańcy i sprawne zarządzanie jednostkami kultury. Wysoka dostępność komunikacyjna miasta (bliskość autostrady A2) sprawia, że powinno ono również być atrakcyjną propozycją dla mieszkańców Dolnego Śląska i Niemiec, szczególnie w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wyzwaniem dla wszystkich mieszkańców jest zatem ochrona przestrzeni kulturowej i tożsamości lokalnej – poprzez m.in. profesjonalne zarządzanie kulturą i dziedzictwem kulturowym, dbałość o zabytki i ich wysoką dostępność dla mieszkańców oraz turystów. Konieczne jest szukanie możliwości odciążenia budżetu miasta poprzez włączanie wartości dziedzictwa w obieg gospodarczy, kultywowanie tradycji oraz wspieranie i promocję organizacji oraz twórców i artystów lokalnych, budowanie tożsamości i samoświadomości, a także zintegrowanie ochrony krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego. Ponadto, potrzebne jest wspomaganie rozwoju turystyki i skuteczny system promocji turystycznej – poprzez m.in. wsparcie dla rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej na terenie miasta, wspomaganie rozwoju branży usługowej, kreowanie nowych produktów turystycznych i kulturowych, w tym imprez o charakterze ponadlokalnym. Również w tym przypadku wymagane jest sprawne i efektywne współdziałanie pomiędzy miastem i innymi partnerami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, turystycznymi, instytucjami kultury, a także przedsiębiorcami i przedstawicielami mediów lokalnych i regionalnych.

Edukacja i kapitał ludzki

Jednym z najważniejszych celów rozwojowych Miasta Żagań jest budowanie pozycji regionu korzystającego z wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców. Rozwój zależy od otwartości i gotowości do współpracy, jakości kadr gospodarki, poziomu przedsiębiorczości mieszkańców, uniwersalnych kwalifikacji pracowników, zdolności do tworzenia i absorpcji innowacji oraz zdolności do elastycznego reagowania na zachodzące na rynku pracy zmiany. Tym samym, edukacja w mieście nie może rozwijać się bez uwzględnienia jej wpływu na lokalną gospodarkę, tworzące ją podmioty, kadry i przedsiębiorczość. Podobnie gospodarka nie może się rozwijać bez wzajemnych relacji w zakresie kierunków i jakości sfery edukacji oraz jakości lokalnego rynku pracy. Potrzebne jest zatem nowe podejście do wsparcia przedsiębiorczości oraz kształcenia postaw przedsiębiorczych zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, intensyfikacja współpracy i jej koordynacja w zakresie lepszego dopasowania systemu kształcenia do zmieniających się warunków społecznych oraz gospodarczych, zacieśnianie współpracy sfery gospodarki ze sferą nauki i edukacji oraz uspójnianie współpracy pomiędzy sektorem gospodarczym i systemem instytucji rynku pracy oraz partnerami społecznymi. Służyć temu mają zintegrowane interwencje w zakresie edukacji, przedsiębiorczości i rynku pracy. Szansą na rozwój Miasta Żagań jest inteligentne gospodarowanie i pomnażanie lokalnych zasobów (potencjałów) oraz umiejętne korzystanie z atrakcyjnego położenia miasta w Żagańsko-Żarskim Obszarze Funkcjonalnym. Ponadto, w długiej perspektywie, zwiększenie tempa rozwoju nie będzie możliwe bez tworzenia infrastruktury gospodarczej, stanowiącej o Miasta Żagań i atrakcyjności inwestycyjnej. Potrzebne są również inwestycje, podnoszące wewnętrzną i zewnętrzną dostępność komunikacyjną gminy, która stanowi jedną z podstawowych determinant rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Zobacz również: Inwestycje miejskie