Strona główna NASZE MIASTO BEZPIECZEŃSTWO PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Celem opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego jest zapewnienie skoordynowanego i skutecznego reagowania w Mieście Żagań na zdarzenia kryzysowe o dużej skali (tzn. w sytuacjach gdy zdarzenie to wymaga podjęcia czynności wykraczającej poza zakres rutynowego działania poszczególnych służb: państwowej straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, itp.).

Podstawowe informacje

 1. Określa ogólne zasady koordynowania i zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń.
 2. Przydziela (instytucjom i osobom) obowiązki w zakresie: a) współdziałania w realizacji różnych funkcji; b) opracowania Standardowych Procedur Operacyjnych (specjalnych, szczegółowych planów operacyjnych) przez instytucje i osoby, którym przydzielono zadania do wykonania.
 3. Określa siły i środki reagowania kryzysowego.
 4. Ustala zasady rozwinięcia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 5. Opisuje procedury uruchamiania działań przewidzianych w planie oraz procedurę zwracania się o pomoc do władz starostwa i województwa.

Plan ma zastosowanie do operacyjnych działań podległych, Urzędowi Miasta, komórek organizacyjnych oraz służb w każdej fazie zarządzania kryzysowego, w tym:

 1. Przydziela instytucjom i osobom fizycznym z terenu Miasta Żagań obowiązki dotyczące wykonania określonych zadań w określonym miejscu i czasie, w sytuacji gdy wypadek wymaga podjęcia czynności reagowania kryzysowego przez danego uczestnika zarządzania kryzysowego;
 2. Ustala zależności kierowania i współdziałania między instytucjami (organizacjami) i pokazuje, jak działania reagowania będą koordynowane;
 3. Określa, jak ludzie i ich mienie będą chronieni w czasie sytuacji kryzysowej;
 4. Określa działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej dla zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub wskazuje na słabe punkty oraz ograniczenia w celu neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie;
 5. Określa personel, wyposażenie, urządzenia, zaopatrzenie i inne zasoby dostępne w ramach własnej społeczności lub w ramach porozumienia z innymi społecznościami, które możliwe są do wykorzystania podczas działań kryzysowych.

Założenia ogólne planu

 1. Założono, że ta sama strategia zarządzania kryzysowego jest stosowana w przypadku wszystkich typów zagrożeń przy czym ważne jest aby w czasie kryzysu ludzie i organizacje wykonywały te same (albo podobne) zadania jakie wykonują na co dzień.
 2. Plan reagowania kryzysowego jest planem „żywym” – odzwierciedlającym stan prawny obowiązujący na wszystkich poziomach zarządzania w kraju w chwili jego opracowania.
 3. Przyjęto następujące zasady rozwinięcia stanowiska kierowania (Centrum Zarządzania Kryzysowego): a) „mały” wypadek – jednostkowe zdarzenie wymagające jedynie interwencji w/g rutynowych zasad działania państwowej straży pożarnej, policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego i innych służb – stanowisko kierowania nie jest rozwijane; b) ograniczony wypadek lub potencjalna katastrofa – sytuacja, w której niezbędny jest współudział kilku służb reagowania i niezbędna jest koordynacja i współpraca – stanowisko kierowania częściowo rozwinięte (monitoring); c) duży wypadek katastrofa, powódź – stanowisko kierowania w pełni rozwinięte współudział w reagowaniu wszystkich dostępnych sił i środków.
 4. W sytuacjach gdy siły i środki własne okażą się niewystarczające przewidziano pomoc ze strony starostwa, wojska lub województwa.