Strona główna BIZNES I GOSPODARKA INWESTYCJE MIEJSKIE Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych u uczniów PSP 1 i PSP 2 w Żaganiu

Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych u uczniów PSP 1 i PSP 2 w Żaganiu

W projekcie wzięło udział 150 uczniów szkół podstawowych nr 1 oraz nr 2 w Żaganiu, u których zdiagnozowano dysproporcje w zakresie edukacji i brak możliwości rozwijania uzdolnień edukacyjnych. Projekt obejmował zlikwidowanie u uczniów następujących problemów:

 • trudności w nauce i zagrożenie przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty,
 • brak możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności ze względu na brak odpowiedniej oferty edukacyjnej,
 • brak edukacji integracyjnej uczniów niepełnosprawnych,
 • dysproporcji rozwojowej uczniów dotkniętych dysfunkcjami psycho-fizycznymi i środowiskowymi,
 • nieumiejętności kształtowania partnerstwa, relacji między płciami na zasadzie wzajemnego szacunku oraz równości praw i obowiązków,
 • brak świadomości i potrzeby kierowania swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • utrudniony kontakt ze specjalistami z zakresu opieki pedagogiczno-psychologicznej,
 • brak u uczniów motywacji i chęci nabywania umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji.

W ramach projektu zrealizowano następujące cele:

 • zniwelowanie dysproporcji edukacyjnych i rozwinięcie uzdolnień edukacyjnych u 150 uczniów PSP 1 i PSP 2 poprzez dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne,
 • rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów zdolnych PSP 1 i 2 z zakresu matematyki, przyrody i języka angielskiego,
 • wsparcie edukacji integracyjnej uczniów niepełnosprawnych oraz ich wzmocnienie w środowisku szkolnym,
 • eliminacja dysproporcji rozwojowych uczniów dotkniętych dysfunkcjami psycho-ficzynymi i środowiskowymi
 • wzrost zdolności do świadomego i efektywnego planowania ścieżki rozwoju i wejścia w przyszłość na lokalny rynek pracy uczniów objętych projektem.

W ciągu trwania projektu przeprowadzono: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:

 • matematyki,
 • języka polskiego
 • języka angielskiego

Dodatkowe zajęcia poza lekcyjne ukierunkowane na rozwój zainteresowań i umiejętności:

 • Akademia Matematyczna,
 • Akademia Przyrodnicza
 • Akademia Języka Angielskiego

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności:

 • warsztaty psychologiczno–pedagogiczne
 • dziecięca Akademia Przedsiębiorczości
 • wyjazdy edukacyjne

Koszt projektu wyniósł 323 193,53 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosło 274 714,50 zł co stanowiło 85% wartości projektu.