Strona główna NASZE MIASTO BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie jest jednym z wielu zadań obrony cywilnej. Pojęcia  alarmu, alarmowania i powiadamiania definiuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach zawiera, i tak :

alarm – to sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;

alarmowanie – to działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;

ostrzeganie – to działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań;

powiadamianie – to przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku; Pobierz plakat zawierający informacje o rodzajach alarmów, sygnałach alarmowych, komunikatach ostrzegawczych obrony cywilnej, a także o telefonicznych numerach alarmowych.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub ostrzegającego należy:

  1. Nie wywoływać paniki, zastosować się do poleceń nadawanych w tych komunikatach – ostrzec sąsiadów o alarmie.
  2. Wyłączyć urządzenia podłączone do prądu. Wyłączyć gaz
  3. Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch pieszy i pojazdów mechanicznych.
  4. Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji (pomóc słabszym i chorym) – samoewakuować się najkrótszą drogą .
  5. Osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi wentylacyjne.
  6. W ukryciu przebywać do chwili otrzymania polecenia opuszczenia obiektu od służb porządkowych (ratowniczych) – posiadając bateryjny odbiornik radiowy włączyć go na pasmo rozgłośni lokalnej.

Do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

Sygnały alarmowe i komunikaty – plakat