Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Żagań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://urzadmiasta.zagan.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 82) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://urzadmiasta.zagan.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach, organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • nie posiadają odpowiedniej struktury lub formatu elektronicznego,
  • nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby ze specjalnymi potrzebami,
  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,
  • filmy nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, iż pochodzą z serwisu zewnętrznego, który w części może nie odpowiadać wymaganiom ustawy,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w instytucji, która jest autorem i dysponentem informacji.

Wyłączenia:

 • niektóre filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona aktualizowana jest na bieżąco, a Urząd Miasta Żagań dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://urzadmiasta.zagan.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-31

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 1 września 2020 r.
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 30 marca 2023 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Miasta Żagań
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzia https://achecker.achecks.ca oraz https://inspect.userway.org, z których wynika, że strona jest częściowo dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Jakimczuk, e-mail: t.jakimczuk@um.zagan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 477 10 21. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, może zostać zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposoby dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe Urzędu Miasta Żagań (kliknij)

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Miasta Żagań , pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań

Do budynku prowadzą 2 wejścia, od placu Słowiańskiego oraz z tyłu budynku od parkingu Urzędu Miasta. Dojście do wejścia dla osób z niepełnosprawnościami od prawej strony budynku. Wejście główne do budynku od strony pl. Słowiańskiego posiada 1 stopień schodowy. Przy wejściu od parkingu Urzędu z tyłu budynku znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. W budynku nie ma windy.

Punkt informacji Urzędu Miasta znajduje się na parterze budynku. Po kontakcie z punktem informacji urzędu, pracownik punktu obsługi poprosi odpowiedniego pracownika o zejście na poziom parteru.

W budynku nie ma toalety ogólnodostępnej.

Przed budynkiem po prawej i lewej stronie od placu Słowiańskiego istnieją miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub  druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy i głosowy. Na kondygnacjach budynku umieszczono plany tyflograficzne.

Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty. Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Tomasz Jakimczuk,  tel. 68 4771021, e-mail: t.jakimczuk@um.zagan.pl

Adres: Urząd Miasta Żagań , ul. Jana Pawła II 15 , 68-100 Żagań

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Jana Pawła II oraz z tyłu budynku, od strony parkingu Urzędu Miasta – dojazd od ul. Mickiewicza. Wejście główne do budynku od strony Jana Pawła II posiada kilkanaście stopni schodowych. Wejście z tyłu budynku dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu terenu, bez progów na poziom pierwszej kondygnacji. Budynek wyposażony jest w platformę dźwigową dla osób poruszających się na wózkach umożliwiającą dostęp na pierwsze piętro budynku.

Dla osób na poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze z tyłu budynku oraz pierwsze piętro.

W budynku istnieje toaleta przystosowana da osób z niepełnosprawnościami na I piętrze.

Z tyłu budynku istnieją miejsca parkingowe.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.