Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Żagań z siedzibą w Żaganiu, przy placu Słowiańskim 17, NIP 924-18-50-354
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs ogłoszony zostanie 6 marca 2024 roku o godzinie 11.00 i zakończy się po 24 godzinach.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Lubię Żagań 7 marca 2024 roku o godzinie 14.00.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/lubiezagan
Zadanie konkursowe
 1. Zadanie konkursowe polega na podaniu poprawnych odpowiedzi na 3 zadane pytania.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 13 zwycięzców.
 4. Spośród prawidłowych odpowiedzi komisja konkursowa wybierze losowo 13 osób. Moment losowania zostanie nagrany i opublikowany.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook oraz poprzez komunikat opublikowany wraz z nagraniem.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.
Nagroda
 1. Nagrodą w konkursie jest czapeczka sportowa z logo miasta Żagań i MKS Czarni Żagań 1957.
 2. Nagrodę można odebrać przed meczem 9 marca 2024 roku wyłącznie w przerwie meczu.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres info@um.zagan.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: Konkurs „Wspieramy MKS Czarni Żagań 1957”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
Obowiązek informacyjny
 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Burmistrz Miasta Żagań. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@um.zagan.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Lubię Żagań.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.