Burmistrz Miasta Żagań przypomina, że do 31 marca 2024 roku przyjmowane są wnioski
o udzielenie dotacji celowej na wymianę urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym,
o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowanego dłużej niż 10 lat, na urządzenie grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną lub pompą ciepła.

Stan powietrza budzi coraz większe zaniepokojenie mieszkańców. Jednym ze źródeł zanieczyszczeń powietrza jest tzw. niska emisja, generowana w szczególności ze źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Dlatego też informujemy o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy Żagań o statusie miejskim na dofinansowanie kosztów w zakresie wymiany tzw. kopciuchów na nowoczesne urządzenia spełniające obecne wymagania emisyjności. W tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 60 000 złotych.

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE GMINY NA WYMIANĘ STAREGO PIECA?

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Miasta Żagań.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o dotację mogą być:

  • właściciele nieruchomości mieszkalnej, w zabudowie jednorodzinnej, posiadający w swoim budynku indywidualne urządzenie grzewcze, opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowane dłużej niż 10 lat;
  • właściciele lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej, posiadający w swoim lokalu mieszkalnym indywidualne urządzenie grzewcze, opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowane dłużej niż 10 lat;
  • wspólnoty mieszkaniowe (przedstawiciele), które posiadają własną kotłownię wyposażoną
    w urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowane dłużej niż 10 lat.

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak: kocioł gazowy, piec zasilany energią elektryczną, pompa ciepła.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z dotacji na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego jest całkowita likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów za zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

  • 5 000 zł – dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub wielolokalowej,
  • 10 000 zł – dla wspólnot mieszkaniowych posiadających własną kotłownię.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w punkcie informacji Urzędu Miasta
w Żaganiu. O zakwalifikowaniu wniosków do przyznania dotacji, decyduje kolejność ich złożenia, z uwzględnieniem daty oraz godziny wpływu do urzędu. Wnioski złożone przed lub po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła odbywać się będzie wyłącznie do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Żagań o statusie miejskim. Zakwalifikowanie wniosku nie jest gwarancją wypłaty dofinansowania w przypadku wyczerpania puli dostępnych środków.

Załączniki do wniosku:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

– zgoda współwłaścicieli,

– w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, zgoda mieszkańców na zmianę urządzenia służącego ogrzewaniu, wyrażona w formie uchwały,

– zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez zarząd lub zarządcę nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (68) 477 10 29.

Druk wniosku do pobrania dostępny jest na stronie www.urzadmiasta.zagan.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Miasta Żagań  (Plac Słowiański 17), pok. 23.

Szczegóły zasad udzielania dofinansowania oraz naboru reguluje Uchwała Nr XXX/125/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

– link do uchwały https://bip.zagan.pl/system/obj/10064_XXX.125.2021.pdf

– Regulamin udzielania dotacji https://bip.zagan.pl/system/obj/10063_XXX.125.2021.Zalacznik.pdf

– zmiana Regulaminu (termin składania wniosków) https://bip.zagan.pl/system/obj/12564_LXI.403.2023.pdf

link do wzoru wniosku

link do wzoru Informacji beneficjenta o zrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem