28 listopada w żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się spotkanie podsumowujące działania zrealizowane na rzecz aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Naczelnik WPS Magdalena Augustyniak omówiła zakres wykonanych działań i zaprezentowała najważniejsze punkty Lokalnego Programu Rewitalizacji, z których wynikają plany dotyczące przyszłych inwestycji mających na celu głównie pobudzenie aktywności społecznej w obrębie Żagańskiego Obszaru Rewitalizacji. Obszar ten obejmuje mieszkańców centrum miasta i tereny oraz obiekty, które w wyniku konkretnych planów, dzięki możliwości pozyskania środków zewnętrznych mają zyskać w przyszłości nowe funkcje i ożywić oraz podnieść  walory starówki i jej okolic.

Pierwszym projektem, jaki został wytypowany do pozyskania funduszy zewnętrznych i złożony w formie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 jest zadanie pn.”Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych”.