28 czerwca zawarliśmy mowę na realizację  zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał dziś pierwsze umowy darowizny sprzętu dla rodzin spełniających zapisy programu i przekazał wybrane urządzenia dzieciom i ich opiekunom.

Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu magistratu sprzęt o wartości ponad 450 tysięcy złotych trafi do mieszkańców Żagania. Cieszę się, że aktywnie pozyskujemy środki zarówno na projekty infrastrukturalne, jak i społeczne – podkreślił gospodarz miasta. – W ten sposób aż 164 laptopy wraz z oprogramowaniem, 14 komputerów All In One wraz z oprogramowaniem oraz 6 tabletów trafi do żagańskich rodzin. To ogromne wsparcie trafi do dzieci i wnuków osób, które pracowały w żagańskim PGR-ze. Sam tam pracowałem i z tym większą satysfakcją zdecydowałem do przystąpienia przez miasto do realizacji projektu.

Magdalena Augustyniak, naczelnik Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi poinformowała, iż z uwagi na trwałość projektu urząd będzie w stałym kontakcie z beneficjentami. Sprzęt będzie obecnie wydawany zgodnie z harmonogramem, na podstawie umów darowizny. O terminach odbioru osoby zainteresowane zostaną poinformowane telefonicznie.

W wyznaczonym dniu odbioru sprzętu należy dostarczyć:

  • odpis lub kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka,
  • w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora dla dziecka odpisu bądź kserokopię postanowienia Sądu.

Uzupełnienie dokumentów ma na celu potwierdzenie, że rodzic/opiekun niepełnoletniego dziecka, podpisujący umowę darowizny w jego imieniu jest faktycznym opiekunem prawnym.

Zadanie to jest realizowane w ramach grantu nr 1970/2022 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Zarządzenie 170/2022 Burmistrza Miasta Żagań

Cyfrowa gmina